INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

I.  Zpracovatel osobních údajů

Název společnosti: Zlatý Garant s.r.o., IČO: 24254681,
Adresa sídla společnosti: Karlovo náměstí 292/15, PSČ: 120 00
Email: info@drbokoch.cz
Zapsána Městský soud v Praze, Spisová značka: C 197670 vedená u
Městského soudu v Praze

II.   Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Klientů se Zlatý Garant s.r.o. řídí
zejména těmito zásadami:
– zpracovává osobní údaje při dodržení všech povinností,
které ukládají právní předpisy.
– v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a
transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování
osobních údajů na nezbytné
– Klienty informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných
informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný
bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro
Klienta pochopitelné.
– Zlatý Garant s.r.o. dbá na to, aby Klient neutrpěl újmu na svých
právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti.

– Informace o zpracování osobních údajů poskytne Zlatý Garant
s.r.o. Klientovi před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí
služby ze strany Zlatý Garant s.r.o. přímo na účtu Klienta; tento
dokument je také dostupný na internetových stránkách
www.drbokoch.cz.

III.  Účel/y, rozsah a doba zpracování osobních
údajů

1. Zpracovatel zpracovává osobní údaje Klientů v tomto rozsahu:

– identifikační údaje Klienta, zejména pak jméno, příjmení, titul,
kontaktní adresy a telefonní spojení, u fyzické osoby
podnikající dále její obchodní firma, odlišující dodatek nebo
další označení, místo podnikání a identifikační číslo,
– kontaktní údaje Klienta, zejména e-mailovou adresu, telefonní
číslo,
– informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných
registrů, například obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík ,
– informace z uskutečněných průzkumů, které Zlatý Garant
s.r.o. využívá za účelem poznání názoru Klienta na existující
produkty a reklamy, nebo pokud chce zjistit, o jaké služby
má Klient zájem,
– informace ze sociálních sítí,
– přímý marketing (na základě uděleného souhlasu se
zpracováním osobních údajů),
– záznamy komunikace s Klienty,
– osobní údaje třetích s Klientem spjatých osob, zejména pak
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, otisk zubů
zpracovávaných pouze za účelem zhotovení
stomatologických náhrad

2.  Zlatý Garant s.r.o. zpracovává osobní údaje Klientů pro tyto účely:

– Realizace smluvního vztahu
– Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a
povinností vyplývajících Zlatý Garant s.r.o. ze smluvního vztahu s
Klientem (např. příprava smluvního vztahu, vykonávání obchodů,
kontrola plnění smlouvy.) Zlatý Garant s.r.o. zpracovává osobní údaje
pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.
– Splnění povinností stanovených právními předpisy
Zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu,
že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní
předpis (např. se jedná o plnění povinnosti postupovat obezřetně,
plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci, plnění
povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění archivačních
povinností); jedná se zejména o tyto předpisy:
i. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

ii. případně na základě právních předpisů, které výše uvedené
předpisy nahrazují.

Zlatý Garant s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu
stanoveném příslušným právním předpisem. Společnost Zlatý Garant
s.r.o. je oprávněna za tímto účelem pořizovat a uchovávat kopie
 všech dokladů, dokumentů a jiných materiálů, které jí Klient poskytl, a
to v souladu s příslušnou smlouvou a jejími přílohami a příslušnými
právními předpisy. Společnost Zlatý Garant s.r.o. zpracovává osobní
údaje pro tento účel po dobu stanovenou jí příslušnými právními
předpisy.

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené v odst. 2 tohoto
článku v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je Klient povinen
své osobní údaje společnosti Zlatý Garant s.r.o. poskytnout; odmítnutí
poskytnutí osobních údajů může mít za následek neuzavření smlouvy
či nemožnost poskytnout klientovi službu nebo produkt, jakož i další
následky stanovené právními předpisy.

– Přímý marketing
V případě, že byl Klientem udělen společnosti Zlatý Garant s.r.o.
souhlas se zpracováním osobních údajů pro přímý marketing, naše
společnost bude údaje zpracovávat pro zasílání komerčních i
nekomerčních zpráv na poskytnutou e-mailovou adresu, následovné
osobní údaje: jméno a příjmení, osobní e-mailová adresa.

IV. INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Společnost Zlatý Garant s.r.o.. může předat osobní údaje svých
Klientů pouze orgánům státního dohledu, a dalším osobám, kterým je
společnost Zlatý Garant s.r.o. povinna zpřístupnit osobní údaje na
základě právních předpisů – jedná se zejména o orgány státní správy,
soudy, orgány činné v trestním řízení., orgány dohledu, exekutory,
notáře (soudní komisaře), insolvenční správce apod.

Údaje Klienta pro účely přímého marketing nejsou sdílené se žádnými
třetími stranami a jsou výlučně zpracovávané pro přímý marketing
společnosti Zlatý Garant s.r.o. 

V. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zlatý Garant s.r.o. v rámci své činnosti získává osobní údaje:
– přímo od Klienta při jednání o uzavření obchodu nebo
poskytnutí služby a při jejich následné realizaci,
– z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí
(obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí,
veřejný telefonní seznam ) a z dalších veřejných zdrojů
(včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o
sobě Klient sám zveřejní),
– z vyplněného poptávkového formuláře umístěného na webu
společnosti Zlatý Garant s.r.o. 

VI.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zlatý Garant s.r.o. zpracovává osobní údaje Klienta automatizovanými
prostředky a manuálně.

VII.  Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo
po dobu trvání smlouvy

VIII.  Práva subjektu údajů

Právo přístupu k osobním údajům

Klient je oprávněn požádat Zlatý Garant s.r.o. o přístup ke svým
osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních
údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních
údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem),
případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro
rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných
zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců
osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Klient je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo
neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o
opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Společnost Zlatý Garant
s.r.o. je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu
informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Práva v případě porušení povinností stanovených zákonem na
ochranu osobních údajů

Klient je oprávněn v případě porušení povinností společností Zlatý
Garant s.r.o. týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto
osobních údajů žádat společnost Zlatý Garant s.r.o. aby mu poskytla
vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila
takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo
jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo
zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je společnost Zlatý
Garant s.r.o. povinna shromažďovat a zpracovávat na základě
právních předpisů).

Soubory “Cookie” na webové stránce společnosti

Společnost Zlatý Garant s.r.o. používá na své webové stránce
www.drbokoch.cz soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory
sestávající z řady čísel a písmem, které se ukládají na pevný disk
Klientova počítače prostřednictvím webového prohlížení a zároveň
dokáží jednoznačně identifikovat počítač a IP adresu Klienta.
Společnost Zlatý Garant s.r.o. využívá soubory cookies při analýze
použití webových stránek nástrojem Google Analytics. Účelem je
statistická analýza webových stránek. Webovou stránku společnosti
Zlatý Garant s.r.o. lze prohlížet I bez souborů cookies, ale v tomto
případě může být částečně omezená její funkčnost. Klientům
doporučujeme, aby ve svém prohlížeči soubory cookies neblokovali. V
případě zamezení ukládání souboru cookies na počítač je nutné, aby
Klient změnil nastavení prohlížeče. Soubory cookies Klient může kdykoliv odstranit anebo se v případě určitého nastavení prohlížeče
ani nebudou ukládat.